Privacy Verklaring

Contactgegevens:
www.premiumcarselection.nl, Hoofdstraat 117, 5757 AL Liessel, tel. +31 6 1259 5597
M. Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Premium Car Selection.

Hij is te bereiken via info@premiumcarselection.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Premium Car Selection verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres
Uw rijbewijs of paspoortgegevens hebben wij nodig om een auto op uw naam te zetten.
Wij bewaren deze gegevens niet. Nadat een auto is tenaamgesteld zijn voor ons deze gegevens niet meer inzichtelijk.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens
over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@premiumcarselection.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Premium Car Selection verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om een overeenkomst op te stellen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Premium Car Selection verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens
die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Premium Car Selection neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s
of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Premium Car Selection) tussen zit. Premium Car Selection
gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: King, dit is een boekhoudprogramma.
Hierin wordt alleen uw naam opgeslagen gekoppeld aan een factuurnummer. Autoflex, dit is garagesoftware.
Het is een programma voor voorraadbeheer en facturering. Wij slaan hierin uw n.a.w. gegevens op gekoppeld aan de
auto die aan u is verkocht of door ons is ingekocht.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Premium Car Selection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de termijn zoals die door de belastingdienst wordt voorgeschreven.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Premium Car Selection verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Premium Car Selection gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Premium Car Selection en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@premiumcarselection.nl. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek. Premium Car Selection wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Premium Car Selection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk
heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze
klantenservice of via info@premiumcarselection.nl