Algemene Voorwaarden Premium Car Selection

Premium Car Selection is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd
onder nummer 67998879 en is gevestigd aan Hoofdstraat 117 te Liessel.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Onder Premium Car Selection wordt tevens verstaan haar werknemers en door haar ingeschakelde derden.
Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Koper: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst aangaat met Verkoper.
Verkoper: de aanbieder van unieke tweedehands auto’s, hierna: Premium Car Selection.
Aanbod: Ieder schriftelijk en telefonisch aanbod aan Koper tot het leveren van Zaken door Verkoper.
Zaken: de zaken die door Premium Car Selection worden aangeboden zijn tweedehands auto’s.
Overeenkomst: de (koop)overeenkomst (orderbevestiging of factuur) die strekt tot de verkoop en levering van zaken welke door Koper gekocht zijn van Premium Car Selection.
Website: de website die Premium Car Selection gebruikt is https:// www.premiumcarselection.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Premium Car Selection en iedere overeenkomst tussen Premium Car Selection en een Koper en op elke zaak dat door Premium Car Selection wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Premium Car Selection, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Premium Car Selection aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, de algemene voorwaarden zijn in elk geval op de website(s) van Premium Car Selection gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Alleen de algemene voorwaarden van Premium Car Selection zijn van toepassing.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Premium Car Selection is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod

Alle door Premium Car Selection gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. Van een offerte is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.
De door Premium Car Selection gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Premium Car Selection is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Premium Car Selection het recht een overeenkomst met een potentiele Koper om een voor Premium Car Selection gegronde reden te weigeren
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden zaak. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Premium Car Selection niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). Premium Car Selection kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van de zaak.
Indien in het aanbod is opgenomen dat Koper een minimum aantal zaken dient af te nemen, is Koper verplicht het verplichte minimumaantal zaken af te nemen. Afwijking hiervan is niet mogelijk.
Levertijden in offertes van Premium Car Selection zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Premium Car Selection niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Verkoper heeft aanvaard door de overeenkomst (orderbevestiging of factuur) te ondertekenen en/of de betreffende zaak te betalen.
Een Aanbod kan door Verkoper mondeling, per e-mail en telefonisch gedaan worden.
Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met Premium Car Selection, zal Premium Car Selection de overeenkomst eveneens ondertekenen en een kopie van de overeenkomst in zijn bezit houden. Een door beiden partijen ondertekende overeenkomst is een bevestigde overeenkomst.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Premium Car Selection daaraan niet gebonden. Koper dient de volledige te voldoen, tenzij Koper kan aantonen dat er anders is overeengekomen.
Premium Car Selection is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.
Afspraken of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van Premium Car Selection die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over een schriftelijke volmacht.
Het herroepingsrecht is uitgesloten indien de overeenkomst tot stand is gekomen. In het bijzonder kan Koper de overeenkomst niet herroepen indien het betreffende voertuig op expliciet verzoek van Koper is aangekocht of reeds in de macht van Koper is geleverd.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Premium Car Selection zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Premium Car Selection het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Premium Car Selection aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Premium Car Selection worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Premium Car Selection zijn verstrekt, heeft Premium Car Selection het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Koper in rekening te brengen.
Premium Car Selection kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.
Premium Car Selection is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Premium Car Selection is uit gegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Premium Car Selection bekend was.
Koper vrijwaart Premium Car Selection voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar is.

Artikel 6 Proefrit

Indien overeengekomen kan Koper een proefrit maken in een door hem uitgekozen auto onder de voorwaarden van de proefritovereenkomst.
Koper is verplicht de proefritauto uitsluitend te gebruiken voor de proefrit en dient zorgvuldig met het voertuig om te gaan.
De proefritauto wordt voorafgaand aan de proefrit gecontroleerd en geïnspecteerd op beschadigingen en (eventuele) gebreken. Koper is verantwoordelijk voor alle schade die aan de proefritauto ontstaat gedurende de proefrit.
Het is Koper verboden om de proefritauto, welke over een handelaarskenteken beschikt, te parkeren op de openbare weg en/of op een parkeerplaats.

Artikel 7 Levering

Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Premium Car Selection of er door andere omstandigheden buiten de macht van Premium Car Selection enige vertraging ontstaat, heeft Premium Car Selection recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Premium Car Selection schriftelijk in gebreke stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Premium Car Selection gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van Koper.
Indien Premium Car Selection gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Koper deze aan Premium Car Selection ter beschikking heeft gesteld.
Indien Premium Car Selection een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Premium Car Selection is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Premium Car Selection is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen volledig zijn betaald.
Premium Car Selection behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 8 Onderzoek door Koper

Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, het voertuig te (doen) onderzoeken, voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de zaak behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de zaak voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
Koper is verplicht te onderzoeken op welke wijze het zaak gebruikt dient te worden en bij persoonlijk gebruik, het zaak conform de gebruiksaanwijzingen te testen. Premium Car Selection erkent geen aansprakelijkheid voor het verkeerd gebruiken van de zaak door Koper.
Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen een werkdag na levering schriftelijk of telefonisch aan Premium Car Selection te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen een dag na de ontdekking doch uiterlijk binnen een week na levering te worden gemeld. Bij beschadiging van de zaak door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering en herstel van de schade van de zaak.

Artikel 9 Prijzen

Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden zaken niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven of andere heffingen van overheidswege.
De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Kosten ten behoeve van aflevering komen ten laste van Koper tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien sprake is van zaken waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Premium Car Selection geen invloed heeft, kan Premium Car Selection deze zaken met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
Prijswijzigingen van meer dan 10% van de aanbiedingsprijs geven Koper het recht om de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van de prijswijziging te ontbinden. Koper heeft bij een dergelijke ontbinding geen recht op vergoeding van enige schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 10 Betaling en incassobeleid

Betaling dient vooraf of uiterlijk direct bij levering te geschieden per pin of contant, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk betaling achteraf is overeengekomen.
Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Behoudens bijzondere omstandigheden kan Koper enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Premium Car Selection een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Premium Car Selection op Koper onmiddellijk opeisbaar.
Premium Car Selection heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Premium Car Selection kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Premium Car Selection kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Wanneer Koper niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Koper (indien Koper in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim.
Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Premium Car Selection zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Consumenten zullen eerst een schriftelijke herinnering ontvangen alvorens zij in verzuim raken, waarna zij een aanmaning ontvangen waarin zij geïnformeerd worden over de gevolgen van het ingetreden verzuim.
Indien Premium Car Selection meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 Financiering

Premium Car Selection werkt samen met diverse partijen, die diensten aanbieden op gebied van financiering. Koper kan met deze bedrijven een financiering ten behoeve van de aankoop van de auto vaststellen en aangaan. Premium Car Selection is uitdrukkelijk geen partij bij de financieringsovereenkomst en is niet aansprakelijk voor vorderingen die voortvloeien uit een dergelijke overeenkomst.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

Alle door Premium Car Selection geleverde zaken, blijven eigendom van Premium Car Selection totdat Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Premium Car Selection gesloten overeenkomsten is nagekomen. Het enkele feit dat het voertuig (mogelijk) op naam van Koper staat ten tijde van de overdracht, doet niet af aan het eigendomsvoorbehoud.
Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Premium Car Selection zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Voor het geval dat Premium Car Selection zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Premium Car Selection of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Premium Car Selection zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.
Premium Car Selection heeft het recht om de door Koper aangekochte zaak(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Premium Car Selection. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Premium Car Selection de aangekochte zaken alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen leveren aan Koper.
Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte zaken komt voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek van Premium Car Selection worden vergoedt door Koper.

Artikel 13 Garantie

De in de offerte c.q. in lid 3 bedoelde overeenkomst overeengekomen (maximum)prijs voor kosteloos herstel is bindend. De garantieverplichting tot kosteloos herstel strekt nooit verder dan overeengekomen in de in lid 3 bedoelde overeenkomst.
Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Premium Car Selection, Koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden is gebruikt, heeft Koper geen recht op kosteloos herstel, ongeacht of er een overeenkomst bestaat zoals genoemd in lid 3.
De in uitingen van Premium Car Selection genoemde kilometerstanden zijn indicatief. De kilometerstand op het moment van aflevering kan afwijken van die genoemd in de uitingen van Premium Car Selection. Premium Car Selection staat niet ervoor in dat de op de overeenkomst of elders door haar vermelde kilometerstand juist is. Bij de ondertekening van de overeenkomst gaat Koper uitdrukkelijk akkoord met de opgegeven kilometerstand ook indien deze kilometerstand onlogisch mocht zijn.

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

Premium Car Selection is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
Bovendien is Premium Car Selection bevoegd de door haar en Koper bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Premium Car Selection gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Koper of bij stillegging of liquidatie van diens bedrijf.
Voorts is Premium Car Selection bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Premium Car Selection op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Premium Car Selection de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
Premium Car Selection behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid

Indien het uitvoeren van overeenkomst door Premium Car Selection leidt tot aansprakelijkheid van Premium Car Selection jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Premium Car Selection in rekening gebrachte kosten, c.q. koopprijs, met uitzondering van de afleverkosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie per jaar.
Premium Car Selection is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Premium Car Selection geleverde zaken is uitgesloten.
Premium Car Selection is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites.
Premium Car Selection is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
Premium Car Selection staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Premium Car Selection verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Premium Car Selection vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Premium Car Selection binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.
Premium Car Selection wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Kopers en derden die door het gebruik van de zaken (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De zaken welke door Premium Car Selection worden aangeboden dienen enkel conform de gebruiksvoorwaarden van de producent gebruikt te worden. Bij twijfel dient een Koper en/of gebruiker contact op te nemen met de zaken.

Artikel 16 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Koper op het moment waarop de zaken het magazijn van Premium Car Selection verlaten. Ook indien de zaken in de macht van Koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op Koper.

Artikel 17 Overmacht

Premium Car Selection is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Premium Car Selection, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Premium Car Selection zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Premium Car Selection en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Premium Car Selection buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
Premium Car Selection heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Premium Car Selection zijn verbintenis had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zo veel Premium Car Selection ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Premium Car Selection gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

Premium Car Selection gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en Gebruikers van de website(s) en zal deze slechts conform de privacy-statement gebruiken. Indien daarom gevraagd zal Premium Car Selection de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@premiumcarselection.nl.
Indien Premium Car Selection op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 19 Klachten

Indien Koper niet tevreden is over de service of zaken van Premium Car Selection of anderszins klachten heeft over de koopovereenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden het contactformulier op de websitemet als onderwerp “klacht”.

De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Premium Car Selection de klacht in behandeling kunnen nemen.
Premium Car Selection zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Premium Car Selection en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Premium Car Selection en Koper worden beslecht bij de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant locatie Breda, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.